Producent maszyn rolniczych
Strefa dealera

Informacje dotyczące ofert

Pilzno 09.04.2021


Rozstrzygnięcie ofert do Zapytania ofertowego Nr 01/04/2021

 

Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z powodu nie złożenia żadnej oferty w toczącym się postępowaniu.

 
 
 

 

Pilzno 01.04.2021r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2021 DOTYCZĄCE ZAKUPU ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów konstrukcyjnych w ramach projektu „Siewnik pneumatyczny do punktowego siewu nasion, zwłaszcza kukurydzy, bawełny i buraków cukrowych, z jednoczesną, wielowariantową, doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych”, Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0095/19-00 z dnia 16.10.2020 r. realizowany w ramach Działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe nr 01-04-2021

Załącznik nr1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia

Załącznik nr2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr3 Oferta wzór

Załącznik nr4 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr5 Umowa wzór

 

 
 
 
 
         Załączniki:
 

 
 
 
 
Pilzno, 9.11.2020

Rozstrzygnięcie oferty 

Firma CAMdivision Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę, złożyła stosowne oświadczenia o niepodleganiu
z wykluczeniu z postępowania, oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
i zostanie z nią zawarta stosowna umowa.

 
 
 

Pilzno, 28.10.2020
        Załączniki:

 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów do konstrukcji stalowej hali w ramach projektu pn. „INWESTYCJA FIRMY AKPIL W INNOWACYJNY PRODUKT W CELU PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0018/15.

 

Załączniki:

1.      Zapytanie ofertowe.

2.      Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.      Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów do konstrukcji stalowej hali w ramach projektu pn. „PRODUKCJA INNOWACYJNYCH MASZYN ROLNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII POWSTAŁEJ W WYNIKU WŁASNYCH PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

Załączniki:

1.      Zapytanie ofertowe.

2.      Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.      Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AKPIL” Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno przedkłada do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na opracowanie aplikacji na systemy wbudowane - Agregat nawozowo-siewny w ramach projektu pn. „INNOWACYJNY W SKALI ŚWIATA AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
                
 
 
Załącznik:
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
 
 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maj 2018r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora (podmiot przetwarzający) reprezentowanym przez Prezesa Spółki „AKPIL” Sp. z o.o. z siedzibą w 39-220 Pilzno ul. Witosa 21.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Z „AKPIL” Sp. z o.o. można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: akpil@akpil.pl ; tel:14 6722 551 Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 2. Zawarcie i realizacja umowy
 3. Wystawiania faktur
 4. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Archiwizacja
 8. Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 9. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwo dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować „AKPIL” Sp. z o.o. do przetwarzania danychprzez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości)
 2. Okres przez jaki są świadczone usługi
 3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 3. Ograniczenia przetwarzania
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. Przeniesienia Państwa danych osobowych
 6. Usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym” ) na podstawie art. 17 RODO

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez „AKPIL” Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołana. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE” na adres mailowy: akpil@akpil.pl

 

OK, rozumiem