REGULAMIN2021-06-10T13:42:00+00:00

Regulamin

I. Warunki ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki odpłatnego świadczenia przez P.P.U.H AKPIL ul. Witosa 21 i 11 , 39-220 Pilzno dodatkowych usług serwisowych dotyczących wyrobów(Pługi seria: KM 80,KM80R, KM80HP, KM180, KM180R, KM 180HP, HP XL,VIKING) na rzecz użytkowników tego sprzętu.

II. Warunki zakupu, podstawowe pojęcia

1. Przedłużona Gwarancja AKPIL 5 – zapewnia prawo do naprawy maszyny zgodnie z Warunkami Gwarancji w okresie 60 miesięcy od dnia zakupu maszyny. Zwanej dalej „Przedłużoną Gwarancją”

3. Przedłużenie gwarancji jest odpłatne. Wynosi 500zł netto dla serii pługów KM 80, KM80R, KM80HP KM180, KM180R, KM 180HP – 700zł netto oraz seria VIKING oraz HP XL 1000zł netto. Zakup następuje poprzez uzupełnienie formularzu znajdującego się na stronie www.akpil.pl w zakładce GWARANCJA.

5. Zakup Przedłużonej Gwarancji może nastąpić nie później niż 7 dni od zakupu maszyny i musi być udokumentowana skanem lub zdjęciem faktury załączonej przy wypełnianiu formularzu.

8.,,AKPIL” zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Przedłużonej Gwarancji w przypadku stwierdzenia braku dowodu zakupu lub po jego fałszowaniu.

2. Cena, o której mowa w punkcie 3 jest jednorazową opłatą stanowiącą całość wynagrodzenia dla ,,AKPIL” z tytułu Przedłużenia Gwarancji.

III. Przedmiot Przedłużonej Gwarancji

1. Przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych dla Sprzętu nią objętego przez okres wskazany w warunkach zakupionej przedłużonej Gwarancji, polegających na usuwaniu ujawnionych w tym czasie usterek i wad Sprzętu, które powstały z przyczyn niezawinionych przez Użytkownika.

2. Klientowi przysługuje wymiana Sprzętu na nowy lub nowszy z aktualnej serii jeżeli autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.

3. Usługi serwisowe dokonywane w ramach Umowy nie obejmują:

a) elementy zużywające się m.in ( dłuta, lemiesze, płozy, piętki, odkładnice, piersi, łamacze)

b) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana elementów zużywających się na oryginalne części producenta-(podstawa do uwzględnienia reklamacji)

c) mechanicznych uszkodzeń maszyny i wywołanych nimi jego niesprawnego działania Sprzętu,

d) uszkodzeń Sprzętu wynikłych z:

niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, samowolnych (dokonywanych przez Klienta, nie autoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych, użytkowania Sprzętu niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń, nie poprawnego podłączania sprzętu.

e) Maszyny, z której został usunięty nr seryjny umożliwiający jego identyfikację.

IV. Realizacja Przedłużonej Gwarancji

1. Warunkiem wykonania usługi serwisowej w ramach Przedłużonej Gwarancji jest okazanie serwisantowi oryginał dowodu zakupu sprzętu jak i dowodem zakupu Przedłużonej Gwarancji.

2. Firma AKPIL dołoży wszelkich starań aby naprawa była wykonana w terminie do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu.

V. Okres obowiązywania Przedłużonej Gwarancji

Okres obowiązywania Przedłużonej Gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu maszyny na podstawie umowy sprzedaży i trwa przez 5 lat.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zakup Przedłużonej Gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niezgodności towaru z umową.

2. Przedłużona Gwarancja nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, Poz.1176 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 556 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, Poz.93 ze zm.)

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, Poz.93 ze zm.).

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby AKPIL.

Aktualności

To może Cię zainteresować