AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do składania ofert na dostawę centrum obróbkowego (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA AKPIL SP. Z. O. O. W WYNIKU URUCHOMIENIA PRODUKCJI INNOWACYJNEJ MASZYNY ROLNICZEJ – BIO KILLER” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1956/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 2/3.2.2/AKPIL.
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a
Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Pobierz
Pobierz
Pobierz