AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wincentego Witosa 21, 39 – 220 Pilzno
przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków
trwałych w postaci centrum obróbkowego (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA AKPIL SP. Z O. O. W WYNIKU URUCHOMIENIA PRODUKCJI
INNOWACYJNEJ MASZYNY ROLNICZEJ – BIO KILLER” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o
dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1956/20.

Załączniki:

1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/3.2.2/AKPIL.

Pobierz