Projekt nr POIR.04.01.04-00-0095/19
pt.: „Siewnik pneumatyczny do punktowego siewu nasion,
zwłaszcza kukurydzy, bawełny i buraków cukrowych, z jednoczesną,
wielowariantową, doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych”

Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0095/19-00 z dn. 16.10.2020 r.
Czas realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.07.2023
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego;
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe;
Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.
Wartość projektu: 3 719 073,75 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR: 2 829 868,75 zł

Firma Akpil sp. z o.o. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Lider
Projektu) realizują wspólnie projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pt.: „Siewnik pneumatyczny do punktowego siewu nasion, zwłaszcza kukurydzy, bawełny i buraków cukrowych,
z jednoczesną, wielowariantową, doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych”.

Cel projektu:
Celem Projektu jest opracowanie siewnika pneumatycznego do punktowego wysiewu nasion,
szczególnie kukurydzy, bawełny i buraków, z jednoczesną, wielowariantową,
doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych.

Rezultatem projektu będzie maszyna wyposażona w:

  • punktowy wysiew nasion, zwłaszcza kukurydzy a także bawełny i buraków cukrowych,
  • aplikator nawozu oraz aplikator nawozu ciekłego,
  • redlice nawozowe zamontowane przed sekcjami wysiewającymi nasiona, z regulacją głębokości i odległości
    aplikacji nawozu od rzędów nasion, z możliwością zadawania nawozu po obu stronach rzędu nasion,
  • system sterowania umożliwiający zmienne dawkowanie nawozów ciekłych, dedykowany dla roślin
    wysiewanych w dużych odległościach w rzędzie.

Planowane efekty

Opracowana i zbudowana w ramach Konsorcjum maszyna przeznaczona do innowacyjnego siewu punktowego
jednocześnie realizuje zabieg siewu i nawożenia startowego co pozwala na zwiększenie jakości i wydajności
operacji agrotechnicznych. Oferowane przez producentów siewniki punktowe wyposażane są głównie
w aplikatory nawozu stałego i pojedyncze redlice nawozowe.

Innowacyjny system zmiennego dawkowania nawozu płynnego zapewni skorelowanie miejsc jego aplikacji
z pozycją nasion wysianych w rzędzie, co dodatkowo zwiększy precyzję nawożenia zlokalizowanego
w przypadku dużych odległości pomiędzy roślinami w rzędzie.