Pilzno, 9.11.2020

Rozstrzygnięcie oferty

Firma CAMdivision Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę, złożyła stosowne oświadczenia o niepodleganiu
z wykluczeniu z postępowania, oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
i zostanie z nią zawarta stosowna umowa.