Projekt nr POIR.03.02.02-00-1956/20
pt. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA AKPIL
SP. Z O. O. W WYNIKU URUCHOMIENIA PRODUKCJI INNOWACYJNEJ
MASZYNY ROLNICZEJ – BIO KILLER”

Umowa nr POIR.03.02.02-00-1956/20-00 z dnia 17.09.2021r.
Czas realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2022
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Wartość projektu: 2 440 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR: 1 464 000,00 zł

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AKPIL Sp.
z o.o. dzięki uruchomieniu produkcji innowacyjnej maszyny rolniczej wdrażanej w wyniku
przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.
Cele szczegółowe:
1. Wdrożenie wyników prac B+R oraz zastosowanie ich wyników w uruchomieniu produkcji
nowej maszyny rolniczej.
2. Wprowadzenie innowacji produktowej:
– Mobilne urządzenie do usuwania szkodników upraw rolniczych (BIO KILLER).
3. Poszerzenie oferty firmy o innowacyjną maszynę rolniczą.
4. Wzrost przychodów ze sprzedaży nowego produktu.
5. Podniesienie prestiżu marki AKPIL dzięki wprowadzeniu do oferty innowacyjnej maszyny
rolniczej o unikalnych i przełomowych funkcjonalnościach, która będzie sprzedawana na rynku
krajowym oraz zagranicznym.

Rezultat projektu:
Planowane przedsięwzięcie umożliwi uruchomienie produkcji innowacyjnej maszyny rolniczej tj.
mobilne urządzenie do usuwania szkodników upraw rolniczych (BIO KILLER). Niniejsza maszyna
rolnicza to efekt przeprowadzonych przez AKPIL Sp. z o.o. prac badawczo rozwojowych.

Efekty projektu:
W efekcie realizacji projektu powstanie nowa maszyna, która zagwarantuje skuteczny sposób
zwalczania szkodników, który jednocześnie zapewnia ochronę zdrowia ludzi i przyczynia się do
skuteczniejszej ochrony ograniczonych zasobów naturalnych. Pomoże to zwiększyć wydajność
rolnictwa i jakość produkowanej żywności, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.
Zastosowanie urządzenia do usuwania szkodników pozwoli na szybkie pozbycie się szkodników
z liści owoców/warzyw ograniczając użycie pestycydów czy insektycydów, a wykorzystujących
technologię „zasysania” i niszczenia mechanicznie szkodników. Przyczyni się do zwiększenia
jakości i ilości zbiorów, co z kolei przełoży się na zadowolenie rolników, dystrybutorów żywności,
a w efekcie klientów docelowych kupujących i spożywających zbiory upraw.
Mobilne urządzenie do usuwania szkodników upraw rolniczych dedykowane jest dla wszelkiego
rodzaju warzyw (m. in. wszystkie rodzaje kapusty, sałaty itp.) ziemniaki, kukurydza.