Pilzno, 20.06.2017

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „AKPIL” Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów do konstrukcji stalowej hali w ramach projektu pn. „PRODUKCJA INNOWACYJNYCH MASZYN ROLNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII POWSTAŁEJ W WYNIKU WŁASNYCH PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”..

Pobierz