Producent maszyn rolniczych
Strefa dealera

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 

 

 

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Kategoria:                                   Szczegóły:

Działanie:                                            1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu

                                                             Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca:                  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Beneficjent:                                        Akpil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr identyfikacyjny Projektu:              POPW.01.05.00-18-0354/20-00

Okres realizacji projektu:                   01-08-2020 do 31-10-2020

Wartość całkowita projektu:             363 998,76 zł

Kwota dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej
:                               363 998,76 zł, czyli 100% finansowania z

                                                              Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

                                                              Regionalnego

 

 

 

Spółka Akpil Sp z o.o. realizuje umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem projektu jest utrzymanie działalności spółki przez okres 3 miesięcy(sierpień, wrzesień, październik). Planowane efekty to niezaprzestanie prowadzenia działalności. Wartość projektu to 363 998,76 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100), czyli 100% bezzwrotnego finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maj 2018r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora (podmiot przetwarzający) reprezentowanym przez Prezesa Spółki „AKPIL” Sp. z o.o. z siedzibą w 39-220 Pilzno ul. Witosa 21.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Z „AKPIL” Sp. z o.o. można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: akpil@akpil.pl ; tel:14 6722 551 Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 2. Zawarcie i realizacja umowy
 3. Wystawiania faktur
 4. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Archiwizacja
 8. Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 9. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwo dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować „AKPIL” Sp. z o.o. do przetwarzania danychprzez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości)
 2. Okres przez jaki są świadczone usługi
 3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 3. Ograniczenia przetwarzania
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. Przeniesienia Państwa danych osobowych
 6. Usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym” ) na podstawie art. 17 RODO

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez „AKPIL” Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołana. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE” na adres mailowy: akpil@akpil.pl

 

OK, rozumiem