Producent maszyn rolniczych
Strefa dealera

Dobra współpraca drogą do lepszego jutra

Kategoria

Szczegóły

Oś priorytetowa:

IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie:

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:

Lider projektu Akpil Sp.z o.o.

Partner projektu Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie

Okres realizacji projektu:

od: 06.05.2019 do: 30.08.2021

Nr identyfikacyjny projektu:

RPPK.09.04.00-18-0004/19

Wartość całkowita projektu:

952 537,50 zł

Kwota dofinansowania z UE:

809 656,87 zł 

 

 

 

Firma Akpil przystąpiła do realizacji projektu "Dobra współpraca drogą do lepszego jutra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, którego partnerem jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie.


Celem projektu jest Podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy wśród 45 uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie poprzez modyfikację programów nauczania ( ślusarz, operator obrabiarek ) i uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie ( elektryk – elektronik ), realizację staży dla 4 nauczycieli u pracodawcy, organizację kursów specjalistycznych, doposażenie pracowni

szkolnej dla nowoutworzonego kierunku oraz udzielenie uczniom wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w terminie 30.08.2021r."


W ramach projektu wsparcie uzyskują uczniowie kształcący się w zawodach ślusarz, operator obrabiarek skrawających  oraz w nowo powstałym zawodzie elektryk – elektronik w postaci:

 

 • stażu zawodowego
 • kursu spawania TIG i MAG
 • kursu na wózki widłowe
 • kursu operatora suwnic
 • treningu rozwoju osobistego
 • szkolenia komputerowego
 • kursów specjalistycznych
 • doradztwa zawodowego
 

Wsparcie w postaci staży zawodowych otrzymają również nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych. 

W ramach projektu zostanie doposażona pracowania językowa oraz pracownia techniczna.


 

 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maj 2018r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora (podmiot przetwarzający) reprezentowanym przez Prezesa Spółki „AKPIL” Sp. z o.o. z siedzibą w 39-220 Pilzno ul. Witosa 21.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Z „AKPIL” Sp. z o.o. można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: akpil@akpil.pl ; tel:14 6722 551 Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 2. Zawarcie i realizacja umowy
 3. Wystawiania faktur
 4. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Archiwizacja
 8. Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 9. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwo dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować „AKPIL” Sp. z o.o. do przetwarzania danychprzez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości)
 2. Okres przez jaki są świadczone usługi
 3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 3. Ograniczenia przetwarzania
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. Przeniesienia Państwa danych osobowych
 6. Usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym” ) na podstawie art. 17 RODO

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez „AKPIL” Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołana. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE” na adres mailowy: akpil@akpil.pl

 

OK, rozumiem